מכרז מס' 0223-20/16-40-48 הרחבה ושדרוג מט"ש מעלה עירון – שלב א'

31-07-2017 09:18 بتوقيت القدس المحتلة
شارك الخبر مع أصدقائك
طباعة
أضف تعقيب

 

 

إتحاد مياه وادي عارة

مناقصة رقم 6/17

سلطة المياه - دائرة تطوير البنية التحتية0223-20/16-40-48

توسعة وتطوير مركز تطهير المجاري طلعة عارة ( معالي عيرون) – المرحلة أ

يعلن إتحاد مياه وادي عاره عن حاجته لتلقي عرض سعر من مقاولين لتنفيذ توسعة وتطوير مركز تطهير المجاري  طلعة عارة (معالي عيرون) – المرحلة أ

1-      يمكن الحصول على مواد المناقصة مقابل دفع 4,000 ش.ج (لا تشمل ض.م) التي لا ترجع سواء فاز أم لا وذلك في مكتب الإتحاد في ساعات الدوام الرسمية.

 

2-      يمكن الاشتراك لمقاولين ذوي تجربة في المجال والمسجلين في سجل المقاولين لفرع البناء (100) مع تدريج مالي ج-2 على الأقل.وايضا بالفرع الاساسي 500 ( المضخات والتوربينات) مع تدريج مالي ب-3 على الأقل.

 

3-      جولة المقاولين ستتم يوم الاربعاء  بتاريخ 02.08.2017, الساعة 09:00 من بناية الإتحاد, الاشتراك في جولة المقاولين إجباري.

 

4-      يمكن تقديم المناقصة بإرفاق الكفالة البنكية   والمستندات المطلوبة في مغلف مغلق ومختوم في صندوق العطاءات في الاتحاد شخصياً حتى موعد أقصاه يوم الاثنين بتاريخ 11/12/2017  الساعة 15:00,العروض ستفتح الساعة 15:15 بحضور المشتركين.

5-    انظر للنص بالعبرية الذي  يوضح متطلبات الاشتراك في المناقصة ( النص بالعبرية هو الملزم بحسب القانون).

 

مع الاحترام:

المهندس حسين محمد محاميد

 

مدير عام الاتحاد

 

الرجاء الضغط على الربط لتصفح مواد المناقصة

 

לעיון במסמכי מכרז נא ללחוץ על הקישור 

 

מסמכי המכרז א

מסמכי המכרז ב

מסמכי המכרז ג 

ملف المناقصة 1

ملفالمناقصة 2

ملف المناقصة 3

 

 

 

 

 

תאגיד מי עירון

מכרז מס' 6/17

במסגרת הרשות הממשלתית למים וביוב המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

מכרז מס' 0223-20/16-40-48

 

הרחבה ושדרוג מט"ש מעלה עירון – שלב א'

 

          א.         תאגיד מי עירון בע"מ( להלן: "המזמין"), מזמינה בזאת הצעות לביצוע הרחבה ושדרוג מט"ש מעלה עירון שלב א' (להלן: "העבודות" ו/או "הפרויקט").

          ב.         רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים שהינם תאגידים רשומים בארץ
 ורשומים בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט – 1969 בענף ראשי בניה (סימול 100)  בהיקף כספי ג- לפחות 2, ובנוסף בענף ראשי 500 (משאבות וטורבינות) בהיקף כספי ב-3 לפחות.

 

          ג.          קבלנים בעלי ניסיון מוכח בביצוע עבודות להקמת מכון טיפול בשפכים בפרויקט אחד שהיקפו הכספי 10 מלש"ח (כולל מע"מ) לפחות,  במהלך 5 השנים האחרונות (2011-2016). ו/או שביצעו תחנות שאיבה לביוב הכוללים מבנים הידראוליים מבטון, ביהקף של 10 מלש"ח (כולל מ.ע.מ), עבודות אלו בוצעו והסתיימו במהלך 5 השנים האחרונות (2011-2016).

על המציע להיות רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט – 1969 בענף הנדסה בנאיות  (סימול 160)  בהיקף כספי ג- 2 לפחות , אשר ביצע 3 עבודות מורכבות בתחום החשמל ו/או פיקוד ובקרה, במכונים לטיפול בשפכים בישראל, לשביעות רצון המזמין ב- 8 השנים האחרונות כקבלן ראשי או קבלן משנה.  או לצרף הסכם התקשרות  עם קבלן לעבודות חשמל, פיקוד ובקרה. בעל הסימול 160 בסיווג כספי     א-2.  אשר ביצע 3 עבודות מורכבות בתחום החשמל ו/או פיקוד ובקרה, במכונים לטיפול בשפכים בישראל, לשביעות רצון המזמין ב- 8 השנים האחרונות כקבלן ראשי או קבלן משנה.

          ד.         על המציע לצרף להצעתו אישורים המעידים על עמידתו בתנאים המפורטים לעיל.

 

          ה.          את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 4,000 ש"ח בתוספת מע"מ, שלא יוחזרו, לטובת תאגיד מי עירון, וזאת במשרדי התאגיד קומת ההנהלה באום אל פחם בשעות העבודה המקובלות (טלפון 04-9111258).

           ו.          סיור הקבלנים למציעים המעוניינים להשתתף במכרז, יערך ביום רביעי ה-02/08/2017 בשעה 09:00 במשרדי התאגיד באום אל פחם. השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה!

          ז.          להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על החוזה עם המזמין, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על שמו,  בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז, חתומה כדין, של בנק ישראלי, כמפורט במסמכי המכרז. הערבות תהא בלתי מותנית, והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 11/12/2017.

          ח.          את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי תאגיד מי עירון, לא יאוחר מיום 12/09/2017 בשעה 15:00, פתיחת ההצעות תהיה בשעה 15:15 בנוכחות המציעים.

          ט.         אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהיא.

תכניות קונסטרוקציה

 

בכבוד רב,

אינג'. חוסיין מחאמיד

 

מנכ"ל תאגיד מי עירון  

لإضافة تعقيب الرجاء تعبئة البيانات

التعليقات

نصائح للحفاظ على الماء