מכרז פומבי 09/21

מכרז פומבי 09/21 לאספקת שירותי חיוב, צרכנות מים, טיפול בשפכי תעשייה, בהיטלים ובדמי הקמה, גביה, אכיפת גביה, שירותי...

نصائح للحفاظ على الماء