מכרז עארה מים1022 – החלפת קווי מים ושיקום רשת המים עארה

החלפת קווי מים ושיקום רשת המים עארה

1. תאגיד מי עירון מכריז בזאת על קבלת הצעות מקבלנים לביצוע החלפת קווי מים ושיקום רשת המים עארה

2. את מסמכי המכרז ניתן לקבל  תמורה 1,000 , במשרדי תאגיד מי עירון, בשעות עבודה הרגילות

3. רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בענף 260 סיווג ב-1 לפחות והעונים על דרישות הסף שבחוברת המכרז

4. סיור הקבלנים יתקיים ביום ג 01.03.2022 היציאה ממשרדי התאגיד א.א.פחם  , בשעה 12:00 .

5. את ההצעות, בצירוף ערבות בנקאית ע”ס 150,000 ש”ח בתוקף עד  14/6/2022 מסמכי המכרז, יש להגיש במסירה אישית בלבד, ע”י הכנסת ההצעות לתיבת המכרזים במשרדי התאגיד מי עירון, ביום ב’  14/3/2022 לא יאוחר מהשעה 13:00 תיבת ההצעות  בתאגיד מי עירון תפתח בשעה 13:15, בנוכחות המציעים.

מכרז עארה מים1022

מסמכי מכרז

>