מכרז פומבי מס’ 03-2023 מאסף אזורי להולכת שפכי יישובי ואדי עארה

>