מכרז מס 11/2017 עבודות השלמות חשמל ובקרה תחנות שאיבה לביוב טייבה

12-09-2017 09:43 بتوقيت القدس المحتلة
شارك الخبر مع أصدقائك
طباعة
أضف تعقيب

תאגיד מי עירון בע"מ

מכרז מס'11/2017

 

 

לעבודות השלמות חשמל ובקרה תחנות שאיבה לביוב טייבה

תאגיד מי עירון בע"מ מזמין בזאת הצעות מחיר מקבלנים רשומים במעטפה סגורה לביצוע עבודות השלמות חשמל ובקרה תחנות שאיבה לביוב טייבה .

1. רשאים להשתתף קבלנים רשומים אצל רשם הקבלנים שהינם מורשים לעסוק בסוג ובהיקף עבודה כנדרש במכרז זה, בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות - 1969, ו/או התקנות שהוצאו על פיו, קבלן בסיווג 160 א-2.

2. למציע ניסיון של 3 שנים לפחות בהקמת תפעול ואחזקת מתקני חשמל , פיקוד ובקרה לתחנות שאיבה למים וביוב , המציע יצרף מסמכים ותעודות להוכחת ניסיונו .

3. הצעות תוגשנה במעטפות סגורות עם כל המסמכים בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מוגבלת ובלתי מותנית לפי הנוסח המצורף למכרז בלבד, על סך 25,000 ₪, בתוקף עד 04.01.2018 , הצעה ללא ערבות תקינה לא תובא לדיון.

4. סיור הקבלנים יתקיים ביום: ג' 19.09.2017 בשעה: 9:30 המפגש יהיה במשרדי התאגיד בעיר טייבה .

5. ניתן להשיג את מסמכי המכרז במשרדי התאגיד בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך של 1,000 ש"ח ( אלף שקלים חדשים) שלא יוחזרו בשום מקרה.

6. ההצעה תוגש לתאגיד במעטפה סגורה וידנית במשרד מזכירות לשכת מנכ"ל התאגיד .

עד יום ד' 18.10.2017 , שעה:14:00 , הצעה אשר לא תתקבל בהתאם להנ"ל ,לא תובא לדיון ותהיה פסולה מיסודה.

7. אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והוא שומר לעצמו את הזכות, לבטל או להגדיל כל חלק מהמכרז מבלי שיהיה לקבלן כל דרישה לפיצוי כלשהו עקב כך.

8. הצעה שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים תיפסל ולא תידון .

 

 

בכבוד רב,

חוסין מחאמיד

מנכ"ל התאגיד

لإضافة تعقيب الرجاء تعبئة البيانات

التعليقات

نصائح للحفاظ على الماء