דמי הקמה

رسوم إقامة

( شبكة المياه وشبكى الصرف الصحي )

نحن هنا لخدمتكم

طلب ربط البيت بشبكتي المياه والصرف الصحي:

عداد جديد 

عداد اضافي

1. خارطة جارموشكا والخارطة الوضعية
2. وصل تسديد مستحقات رسوم الإقامة للمياه والصرف الصحي من المجلس المحلي/البلدية ما قبل الانضمام لإتحاد مياه وادي عارة

لكي تحصل على نموذج 145 د للجنة التنظيم عليك ان تتبع الخطوات التالية:
خارطة جارموشكا تحدد ارتفاع البناء ( 0.00) وتحدد ارتفاع البناء الكلي
يقدم مرفق تخطيط شبكة الصرف الصحي (נספח סנטרי) وارتفاعها الكلي ومسار تصريف مياه الصرف الصحي
صورة عن بطاقة الهوية مقدم الطلب
رخصة بناء سابقة + خارطة شمولية مصادقة
وثيقة ملكية الأرض (طابو) او اتفاقية مع دائرة أراضي إسرائيل فيما يتعلق بقسائم البناء التابعة لدائرة أراضي إسرائيل او أي مؤسسة أخرى
وصل تسديد رسوم الصرف الصحي والارتباط لشبكة المياه من البلدية/المجلس المحلي في حال وجود العقار

נוסח בעברית

צרכן המבקש לחבר לראשונה נכס בתחום התאגיד למערכת המים, יגיש לתאגיד בקשה בכתב וישלם את התעריף לחיבור מד מים (שמתעדכן מפעם לפעם ע"י רשות המים). עליו לצרף תכניות של תשתית המים הפרטית וכן את כל האישורים הנדרשים עפ"י דין לחיבור הנכס (כגון היתר בניה מוועדת תכנון בניה העירוני, בדיקת תשלום אגרות והיטלי צנרת בתאגיד, הצגת טופס 4).

לאחר שהתקבלו כל התכניות והאישורים האמורים ומהנדס התאגיד אישר כי בוצעו תשתיות המים הפרטית כל הפעולות הדרושות לשם חיבורה למערכת המים, יוקם לצרכן כרטיס משלם ויעודנו מס' נפשות (עם הצגת תעודות זהות) ותוך 7 ימי עסקים מקבלת כל האישורים, התאגיד יחבר את הנכס למערכת המים.

בנכס שמאוכלס לראשונה ואשר מותקן בו מד מים ראשי, רשאי התאגיד להתנות חיבור מד מים בהתקנה וחיבור של כל מדי המים שבנכס, בו זמנית.

חיבור של נכס למערכת מים

חיבור לראשונה של נכס26ב.

(א) אדם המבקש לחבר לראשונה נכס בתחום החברה למערכת המים יגיש לחברה בקשה על כך בכתב וישלם את התעריף לחיבור מד-מים בנכס שחובר לראשונה, הקבוע בתוספת השנייה לכללי התעריפים; לבקשתו יצרף תכניות של תשתית המים הפרטית וכן את כל האישורים הנדרשים על פי דין לחיבור הנכס למערכת המים.
(ב) חברה תתקין מד-מים ותחבר את הנכס למערכת המים בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה לפי סעיף קטן (א), ובלבד שהתקבלו עמה כל התכניות והאישורים האמורים בו ומהנדס החברה אישר כי בוצעו בתשתית המים הפרטית כל הפעולות הדרושות לשם חיבורה למערכת המים.
(ג) בנכס המאוכלס לראשונה ואשר מותקן בו מד-מים ראשי, רשאית החברה להתנות חיבור מד-מים בהתקנה וחיבור של כל מדי-המים שבנכס בו-זמנית.

>