מכרז לביצוע דיגום למי שתייה,מכרז פומבי מס' 2/2020

18-02-2020 09:41 بتوقيت القدس المحتلة
شارك الخبر مع أصدقائك
طباعة
أضف تعقيب

 

מכרז לביצוע דיגום למי שתייה,

במערכת המים העירונית בתאגיד מי עירון

מכרז פומבי מס'  2/2020

  1. תאגיד מי עירון להלן "המזמין" או "החברה"( מזמין בזאת הצעות לקבלת שירותי דיגום במערכת המים העירונית בתחומי יישובי תאגיד מי עירון).
  2. תקופת ההתקשרות הינה לשנה אחת (12 חודשים), החל ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות.
  3. למזמין שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם מחדש לשנה נוספת ועד לתקופה מקסימאלית בת חמש שנים בסה"כ, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
  4. רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק קבלנים אשר עומדים בכל אחד מתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
  5. ניתן לעיין ו/או להוריד את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של התאגיד שכתובתו: WWW.MYAH.CO.IL
  6. מפגש שאלות והבהרות יתקיים במשרדי הנהלת תאגיד מי עיורן א.א.אפחם בניין אל פנאר קומה 2, ביום 24.02.2020 בשעה 10:00 עד 11:30.
  7. המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (על כל נספחיהן בהתאם להוראות המכרז), הינו ביום ה' 12.03.2020

,עד השעה   13:00      .את ההצעות יש להגיש במסירה אישית (לא בדואר) במעטפות סגורות

לתיבת המכרזים שבמשרדי תאגיד מי עירון – א.א.פחם בניין אלפנאר קומה 2.

  1. תאגיד מי עירון אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. תאגיד מי עירון יהא רשאי לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה.

*** במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז בלבד.

________________

אינג'. חוסיין מחאמיד

מנכ"ל מי עירון

 

 

להורדת מסמכי המכרז נא ללחוץ על הקישור למטה 

מכרז דיגום מי שתיה 02/20

 

מפות דיגום בישובים נא ללחוץ על הקישורים 

אום אל פחם מעלה עירון 

באקה אל גרבייה 

ג'ת 

זמר 

.טייבה 

.כפר קרע 

ערערה 

لإضافة تعقيب الرجاء تعبئة البيانات

التعليقات

نصائح للحفاظ على الماء