בהתאם לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים)

בהתאם לתקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים), תשע”ב-2011 סעיף 11 (3),

התאגיד יפרסם באתר שלו נוהל טיפול בדליפות.
רצ”ב נוהל טיפול בדליפות מקו ראשי או תחנת שאיבה (באזורים רגישים) ונוהל טיפול בדליפות.

>