הנחת קו מאסף ביוב חיבור עתיל ודיר אלגוסון רשפ מכרז 04/24

מכרז מס’ 04/24

הðחת קו מאסף ביוב חיבור עתיל ודיר אלג’וסון רש”פ

תאגיד מי עירון מכריז בזאת על קבלת הצעות מקבלðים לביצוע הðחת קו מאסף ביוב חיבור עתיל ודיר אלג’וסון רש”פ.

>