דוחות ביסוס – קידוחים אופקיים בפרויקט מערכת הולכת שפכים ואדי עארה – דצמבר 2021

>